Проведена ревизија је показала да се експлоатација ријечног материјала врши на начин који не обезбјеђује у потпуности ефикасно и ефективно уређење и заштиту водотока ријеке Дрине.
Надлежне институције нису успоставиле плански приступ дислокацији и вађењу материјала из водотока као дијелу интегралног планирања уређења и заштите водотока ријеке Дрине. Додјела локација за дислокацију и вађење материјала из водотока ријеке Дрине не заснива се на планским документима, анализама стања водотока, потребама и приоритетима. Поступак додјеле локација карактеришу регулаторне нејасноће, релативно дуго трајање, високе варијације трајања поступка у цјелини и његових појединих фаза. Извођење радова дислокације суштински није контролисано, нити су контролисане количине стварно извађеног ријечног материјала, као ни ефекти тих радова који су остварени у контексту уређења водотока.