У функционисању система противградне заштите су идентификовани одређени контролисани и неконтролисани ризици који су имали утицај на реализацију планом дефинисаних активности. На ефикасност функционисања система противградне заштите утицали су разноврсни фактори организационе, финансијске, управљачке и административне природе.