Ревизија учинка "Техничко опремање ватрогасних јединица"

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Техничко опремање ватрогасних јединица". Сврха ове ревизије је била да се утврди испуњеност основних претпоставки за техничко опремање ватрогасних јединица и на основу проведеног испитивања понуде препоруке за унапређење овог сегмента система заштите од пожара.

Налази ревизије су показали да стратегија, којом би се утврдила стратешка опредјељења и циљеви, кључни правци развоја у погледу организације и техничког опремања ватрогасних јединица и заштите од пожара у цјелини, у Републици Српској, није донесена. Закон о заштити од пожара, као кључни акт којим је уређена област заштите од пожара, те организација и техничко опремање ватрогасних јединица као један њен сегмент, садржи бројне нејасноће и недоречености. Прописани годишњи програм активности провођења посебних мјера заштите од пожара од интереса за Републику Српску, који је требао бити основа за техничко опремање, није доношен.

Организација ватрогасних јединица у Републици Српској је нејасно регулисана и у пракси врло разнолико проведена. У 7 јединица локалне самоуправе уопште не постоје оперативне ватрогасне јединице. Више од 1/5 јединица локалне самоуправе, на дан 31.12.2017. године, нису имале донесен прописани план заштите од пожара. Чак 2/3 планова су старији од 5 година, а ниједан план није ажуриран у 2017. години. Постојећи планови, па и они новије израде, углавном немају одређене сегменте битне за техничко опремање ватрогасних јединица.

Утрошак намјенских средства расподјељених на рачуне буџета јединица локалне самоуправе се треба вршити на основу усвојених планова утрошка. Међутим, око половине јединица локалне самоуправе, у посматраном периоду, нису усвајале те планове. Од 32 јединице локалне самоуправе, које су донијеле ове планове за 2017. годину, половина њих је то учинила по истеку првог квартала поменуте године. Око 8,5 милиона КМ, односно више од 1/3 расположивих намјенских средстава у јединицама локалне самоуправе, прикупљених у периоду 2013-2017. година по основу накнаде за реализацију посебних мјера заштите од пожара и посебне таксе за опремање и развој, није уопште утрошено или није утрошено за предвиђену намјену. Планови утрошка средстава са посебног рачуна Ватрогасног савеза Републике Српске доносе се са кашњењем и не реализују се у потпуности.

Максимално 1/4 јединица локалне самоуправе су у посматраном периоду израђивале годишње извјештаје о реализацији и утрошку средстава за техничко опремање, а свега неколико њих је о томе извјештавало Владу Републике Српске. Ватрогасни савез Републике Српске је редовно Влади Републике Српске достављао годишње извјештаје о утрошку средстава за техничко опремање, али су исти непотпуни и неадекватни за сагледавање успјешности техничког опремања.

Ревизија је закључила да нису у потребној и могућој мјери испуњене основне претпоставке за успјешно техничко опремање ватрогасних јединица у Републици Српској.

На основу налаза и закључака заснованих на релевантним, поузданим и довољним ревизијским доказима креиране су препоруке ревизије. Препоруке су упућене институцијама које имају надлежности у погледу техничког опремања ватрогасних јединица, а то су: Влада Републике Српске, Министарство унутрашњих послова Републике Српске, јединице локалне самоуправе и Ватрогасни савез Републике Српске.

Комплетан извјештај ревизије учинка је доступан на интернет страници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Ревизија учинка "Опремање ватрогасних јединица"