Ревизија учинка "Посебни начини наплате пореског дуга"

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Посебни начини наплате пореског дуга". Предмет ове ревизије је одгођено плаћање пореског дуга као једини у континуитету присутан посебан начин наплате пореског дуга. Циљ ове ревизије је био да испита да ли Министарство финансија и Пореска управа Републике Српске ефикасно проводе мјере одгођеног плаћања пореског дуга.

Влада Републике Српске је у континуитету предлагала и доносила законске и подзаконске прописе како би њиховом примјеном с једне стране олакшала функционисање привредних друштава и предузетника а с друге стране омогућила бољу наплату пореског дуга.

Налази ревизије показују да су процедуре одобравања захтјева за одгођено плаћање пореског дуга трајале знатно дуже од рокова предвиђених прописима који регулишу порески поступак или управни поступак.

Ревизијом су утврђене различите праксе и поступања у погледу укидања рјешења о одгођеном плаћању у условима када порески дужници не измирују дуг у утврђеним роковима. У ситуацијама када порески дужници нису измиривали порески дуг у роковима утврђеним ануитетним планом, рјешења о одгођеном плаћању пореског дуга нису укидана у законом предвиђеним роковима.

Наплата пореског дуга након укидања рјешења о одгођеном плаћању није била правовремена и задовољавајућа. Анализа наплате након укидања рјешења показује да је процедура покретања поступка принудне наплате дуго трајала, а у тренутку провођења ревизије скоро трећина укинутих рјешења није била обухваћена принудном наплатом. За свако десето укинуто рјешење поступак принудне наплате није покренут из разлога доношења новог рјешења о одгођеном плаћању. Поступци принудне наплате су трајали дуго, а наплата је тек нешто већа од петине износа дуга на који су покренути поступци.

Доспјели а неплаћени дуг се вишеструко увећао у посматраном периоду, што је директна посљедица недостатака идентификованих у провођењу поступака одгођеног плаћања пореског дуга.

Извјештаји о наплати пореског дуга су мањкави у погледу садржаја и структуре и не обезбјеђују потпуне и поуздане податке о наплати пореског дуга путем одгођеног плаћања и не омогућавају утврђивање успјешности Пореске управе у цјелини и подручних центара у погледу одгођеног плаћања пореског дуга.

Проведена ревизија показала је да постоји простор и потреба за унапређивањем поступка одгођеног плаћања пореског дуга у погледу ефикасности и ефективности, како би на тај начин оно било у функцији испуњавања циљева постављених у економским политикама и циљева утврђених у законима који се односе на материју пореског дуга.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске  у извјештају  о ревизији учинка нуди препоруке Министарству финансија и Пореској управи, чијим провођењем је могуће унаприједити одгођено плаћање пореског дуга.

Комплетан извјештај ревизије учинка је доступан на интернет страници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Ревизија учинка "Посебни начини наплате пореског дуга"