Ревизија учинка "Управљање јавним набавкама у Републици Српској"

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање јавним набавкама у Републици Српској". Сврха ове ревизије је била да, на нивоу Владе Републике Српске и одабраних уговорних органа, испита испуњеност претпоставки и кључне препреке и проблеме у успостављању дјелотворног концепта јавних набавки као основе за успјешно управљање јавним набавкама.
Налази ревизије показују да су опредјељења надлежних институција Републике Српске у области јавних набавки парцијалног карактера и исказана у бројним актима попут Стратегије борбе против корупције, ресорним стратегијама у области здравства, економским политикама и програмима економских реформи, закључцима Владе РС итд. Опредјељења и конкретне мјере проистекле из њих нису базиране на претходно извршеним детаљним испитивањима стања и проблема у области јавних набавки. Везе између циљева који се желе постићи и конкретних мјера и активности су нејасне. Исказана опредјељења и донесене мјере нису праћене одговарајућим смјерницама и упутствима за њихово спровођење, усљед чега се њихова реализација стихијски одвијала. Како ни реализација предузетих мјера није праћена на адекватан начин, остварени резултати су углавном непознати, али и неизвјесни. Влада Републике Српске није дала ни јасне смјернице у погледу генералне организације послова јавних набавки у уговорним органима, организације и функционисања јединица за имплементацију пројеката, избора процедура јавних набавки и сл. Изостао је системски приступ у разматрању потенцијалних области у којима би централизација јавних набавки била оправдана и изводљива. Влада РС је добијала само парцијалне податке о јавним набавкама путем давања различитих сагласности, информација о реализацији пројеката, извјештаја о раду институција и сл. Исте није користила за генерално сагледавање и анализе стања у овој области. У области здравства централизација се одвијала стихијски, док је у другим областима централизација углавном била на ад хок основи, најчешће путем појединачних набавки које се финансирају из кредитних средстава.
Јавне набавке нису на адекватан начин организационо позициониране у уговорним органима. Послови јавних набавки често нису дефинисани на конзистентан и усаглашен начин унутар различитих интерних аката. Интерни акти се не ажурирају правовремено и у складу са промјенама прописа или организације рада. Уговорни органи су фокусирани на испуњавање прописаних правних норми у овој области. Планирање јавних набавки у уговорним органима се углавном своди на доношење годишњег плана јавних набавки, а сам поступак је формалног карактера и, по правилу, није документован нити јасно повезан са планирањем буџета и рада институције. Евиденције о јавним набавкама у уговорним органима су парцијалне, међусобно неповезане и не омогућавају свеобухватан увид у функционисање јавних набавки. Сачињени извјештаји о јавним набавкама су углавном базирани на прописаним обавезама и садрже квантитативне податке о броју и вриједности спроведених јавних набавки, без указивања на евентуалне проблеме, њихове узроке и начин превазилажења.
Ревизија је закључила да Влада Републике Српске и посматрани уговорни органи нису у довољној мјери испунили предуслове и успоставили систем јавних набавки који осигурава дјелотворност јавних набавки.
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске путем извјештаја о проведеној ревизији учинка нуди препоруке чије провођење би требало да обезбједи претпоставке за дјелотворније функционисање система јавних набавки у Републици Српској, те успјешније управљање јавним набавкама у уговорним органима. Препоруке у овом извјештају су упућене Влади Републике Српске и уговорним органима, у складу са њиховим улогама, надлежностима и одговорностима у области јавних набавки.
Комплетан извјештај ревизије учинка је доступан на интернет страници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Ревизија учинка "Управљање јавним набавкама у Републици Српској"