Предстудијско испитивање ревизије учинка "Радни спорови у јавном сектору и њихов утицај на буџет Републике Српске"

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је обавила предстудијскo испитивање на тему радних спорова у јавном сектору и њиховог утицаја на буџет Републике Српске. Циљ предстудијског испитивања је био да се потврди постојање ревизијског проблема, те да се изврше припреме за планирање и провођење главне студије.

Резултати предстудијског испитивања потврђују да постоји проблем правовремених исплата накнада запосленим у периоду 2014-2016. година у органима управе Републике Српске. Посљедица неправовремених исплата накнада је и покретање судских спорова од стране запослених. Испитивања су показала да се знатан дио спорова ријешио путем посредовања Агенције за мирно рјешавање радних спорова и путем судских нагодби и поравнања. На тај начин избјегнуте су додатне посљедице по буџет Републике Српске у погледу трошкова судских поступака и трошкова камата. Влада Републике Српске је препознала овај проблем и у 2017. години предузела одређене мјере које би требале резултирати исплатом неисплаћених накнада запосленима и одустајањем од покретања нових судских спорова.

Обзиром да је Влада Републике Српске препознала наведени проблем и предузела мјера у циљу његовог рјешавања, као и да нису настале значајне посљедице по Буџет Републике Српске, Главна служба за ревизију јавног сектора је у складу са ISSAI стандардима ревизије одустала од провођења главне студије, јер провођење главне студије не би било у функцији нове додате вриједности. О резултатима предстудијског испитивања путем Меморандума о предстудијском испитивању упознате су институције обухваћене испитивањем.
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске ће наставити да прати стање у овој области. У случају да се проблеми везани за радне спорове у јавном сектору не ријеше постојећим мјерама Владе Републике Српске, биће размотрен наставак ангажмана у овој области.