Ревизија учинка "Организација и функционисање интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске"

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је ревизију учинка под називом "Организација и функционисање интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске". Ревизија је испитивала испуњеност услова за организовање, развој и функционисање интерне ревизије са формално-правног, организационог и управљачког аспекта, ревизијске ресурсе и капацитете, начин њиховог коришћења као и коришћење резултата рада интерне ревизије. Посебно је испитивана улога Централне јединице за хармонизацију финансијског управљања, контроле и интерне ревизије Министарства финансија у погледу организовања и развоја интерне ревизије.

Налази ревизије показују:

  • Није успостављен комплетан правни и професионални оквир као претпоставка организовања и функционисања интерне ревизије.
  • Интерни акти институција јавног сектора, који се односе на организовање и функционисање интерне ревизије, су међусобно неусклађени и нису уважили захтјеве правног и прфесионалног оквира интерне ревизије.
  • Систем професионалног развоја интерних ревизора није успостављен на начин да професионални развој има карактеристике организоване, континуиране и планске активности и да је у функцији квалитативно нових компетенција интерних ревизора и квалитета процеса интерне ревизије.
  • Централна јединица за хармонизацију финансијског управљања, контроле и интерне ревизије, у посматраном периоду, није остварила утврђену улогу. Капацитети су недовољни да би се остварила утврђена улога.
  • Разумијевање мјеста и улоге интерне ревизије није на потребном нивоу, са израженим дијаметралним погледима и није у функцији помоћи и подршке раду интерне ревизије.
  • Руководство институција јавног сектора није предузимало довољно адекватних мјера на плану стварања услова за функционисање интерне ревизије.
  • Успостављање функције интерне ревизије, у одсуству јасних критеријума, није било организовано на системски начин и није је пратила одговарајућа подршка у формално-правном смислу.
  • Ресурси интерне ревизије не користе се на најбољи могући начин, што утиче на функционалност интерне ревизије са израженим ризицима у погледу њене организационе и функционалне независности.
  • Резултати рада интерне ревизије су опредијељени и ангажовањем ресурса интерне ревизије и нису довољно коришћени у подизању ефикасности и ефективности интерних контрола, што између осталог показују и резултати проведених ревизија Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.
  • Процес интерне ревизије није у потпуности методолошки дизајниран уз уважавање захтјева Међународних стандарда професионалне праксе интерне ревизије, нема карактер ефикасног и ефективног процеса и није у функцији остваривања мисије и улоге интерне ревизије.

Ревизија је закључила да нису испуњени потребни услови за развој и функционисање интерне ревизије и да није успостављeна системски и организовано. Организација и функционисање интерне ревизије не омогућава испуњавање утврђене мисије и улоге интерне ревизије, те је њена додатна вриједност, у јавном сектору, у многоме ограничена.

У циљу стварања услова за развој интерне ревизије у јавном сектору, њене адекватне организације и функционисања креиране су препоруке које су упућене институцијама у складу са њиховим улогама, надлежностима и одговорностима у погледу развоја интерне ревизије. Препоруке су упућене Влади РС, односно Министарству финансија, институцијама јавног сектора које имају успостављену функцију интерне ревизије и jединицама интерне ревизије.

Комплетан Извјештај ревизије учинка је доступан на интернет страници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Ревизија учинка "Организација и функционисање интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске"