Ангажовање физичких лица без заснивања радног односа у органима управе неефикасно и нетранспарентно

Главна служба за ревизију јавног сектора РС је провела ревизију учинка под називом „Ангажовање физичких лица без заснивања радног односа у органима управе". Циљ ревизије је био да се испита да ли органи управе ангажовањем физичких лица за обављање послова без заснивања радног односа управљају на ефикасан начин, као и да ли се њиховим ангажманом постижу очекивани резултати.

Налази ревизије указују да је процес ангажовања физичких лица без заснивања радног односа за обављање послова у органима управе недовољно ефикасан и нетранспарентан. Такође, резултати рада ангажованих физичких лица нису у довољној мјери искоришћени за постизање циљева органа управе и унапређење ефеката њиховог рада.

Органи управе приликом планирања активности нису документовали и образложили потребу за ангажовањем додатних људских ресурса путем уговора о дјелу. На основу планске документације није могуће утврдити везу између планираних активности органа управе  и потребе за ангажманом физичких лица без заснивања радног односа.

Органи управе нису документовали правила и процедуре за ангажман физичких лица без заснивања радног односа. Њихов ангажман је вршен на нетранспарентан начин, без познатих критерија и процедура избора.

Већи дио уговора о дјелу закључених са физичким лицима карактеришу изражени недостаци у квалитету уговора. Уговарање ангажмана физичких лица вршено је без јасно одређених предмета уговора, без утврђеног надзора над њиховим радом и извјештавања о урађеном послу. Већина физичких лица ангажована је за обављање послова за које постоје систематизована радна мјеста и који представљају послове основне дјелатности органа управе у надлежности државних службеника и намјештеника. Поред тога, идентификована је појава прекомјерног ангажмана физичких лица без заснивања радног односа, а иста су често у пракси обављала сасвим различите послове од уговорених.

Надзор и извјештавање над обављањем уговорених послова су провођени само формално или нису уопште успостављени. Извјештаји о извршеним пословима нису садржали довољно информација у погледу степена извршења уговорених послова, резултата извршених послова и утицаја извршених послова и резултата на реализацију планова рада институција. Искоришћеност обављених послова путем ангажовања физичких лица није могуће оцијенити на основу постојећег система праћења и извјештавања о обављеним пословима.

Проведена испитивања показују да се резултати рада појединих ангажованих физичких лица не користе у раду органа управе што додатно обесмишљава њихово ангажовање и трошење буџетских средстава у ове сврхе. Органи управе се нису бавили анализама ефеката извршених послова за које су ангажовали физичка лица без заснивања радног односа.

Генерални закључак ревизије је да се ангажовањем физичких лица без заснивања радног односа у органима управе не управља на ефикасан начин.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске  у извјештају  о ревизији учинка нуди препоруке за промјене у укупном процесу управљања ангажовањем физичких лица за обављање послова без заснивања радног односа.

Комплетан извјештај ревизије учинка је доступан на интернет страници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Ангажовање физичких лица без заснивања радног односа у органима управе неефикасно и нетранспарентно